Fantasia Numero 1

Fantasia Numero 1

Vittorio Ferrato
Amateur, Third Place
Photography
Employee; Education